Det här är vad vi gör som arkitekter

Vi på Just arkitektur jobbar med nyproduktion, utveckling och förädling av fastigheter. I detta ryms såväl bostäder och skolor som arbetslokaler för företag, organisationer och fastighetsägare.

Våra uppdrag omfattar alla olika sorters arkitektuppdrag: programarbete, projektering, utredningar, beslutsunderlag, säljmaterial, koncept, form, färg, ljus och inredning.

Flera av projekten är arbetsplatsrelaterade projekt inom kontor och industri där målet är att skapa förutsättningar för identitet, själ, trivsel, effektivitet och arbetsglädje.

Våra tjänster

Detaljer

Detaljerna ger helheten. Vi ritar igenom arkitektoniska och tekniska detaljer i projektet. Det kan vara uttrycksfulla element som skärmtak, trappor eller undertak som ger projektet sin karaktär. En omsorg kring detaljerna gör att vi också jobbar igenom materialmöten, fuktsäkerhet och krångliga hörn.

Idéarbete

Idéerna bakom är ofta grunden till ett projekt. Vi jobbar med arkitektoniska idéer både förutsättningslöst utan ramar eller som vilda idésprutor i en process där vi tillsammans med kunden försöker se alla möjligheter i ett projekt. Idéer kan vara både snabba skisser, kollage av referensbilder som ett långsiktigt utforskande problemlösande.

Arkitektur och design

Att hitta lösningar som är rumsliga, arkitektoniska och tilltalande är vår specialitet. Vi tror att du som kund alltid blir nöjd genom den arkitektur, design, form och färg som vi kan ge de funktionella lösningarna, utan att för den skull behöva kompromissa med budget.

Förstudier, utredningar och program

I tidiga skeden av byggprojekt är ofta många faktorer okända, vi hjälper dig med att undersöka möjligheterna, precisera problemen eller att definiera ett program för ett fortsatt projekt.

Planprocess och bygglov

I ett tidigt skede av ett projekt behövs ofta en stadsplan, vi hjälper till med underlag till kommunens hantering och med att utreda vilka möjligheter den tilltänkta tomten har.

Bygglov krävs för många projekt, vi upprättar bygglovshandlingar planer, fasader och sektioner som krävs för kommunens hantering av ärendet.

Projektering

Projekteringsskedet är när idéer och skisser ska omsättas i handlingar som kan ligga som underlag för att handla upp en byggentreprenör eller senare som underlag för bygget. Förfrågningsunderlag, bygghandling, detaljritningar, uppställningsritningar, byggbeskrivning och många fler för arkitektyrket specifika tekniska handlingar utför vi dagligen.

Visualisering

Visualiseringar och 3d-renderingar är bra verktyg för att åskådliggöra hur projektet kommer att se ut. Vi jobbar med 3d-bilder i Revit som är ett program där det är enkelt att bygga upp miljöerna och få ut bra bilder. Vi gör även fotomontage när det handlar om tillägg i befintlig miljö eller snabba handritade skisser för att visualisera våra idéer och koncept.

Inredning

Insidan med färger, möbler och textiler är ofta pricken över i:et i ett helgjutet projekt. I samarbete med dig som kund tittar vi på dina behov och förutsättningar för att slutresultatet ska bli precis så bra som vi alla vill.

Kontrollansvarig KA

Tomas Enekvist är certifierad kontrollansvarig med kompetens K. Kontrollansvarig kontrollerar och följer upp att bygget uppfyller bygglagstiftningen och fungerar som ett stöd för byggherren, både inför tekniskt samråd och besiktningar men också inför byggnadsnämndens slutbesked. Tomas kan vara stöd i både projekt där e.l.e är arkitekter eller som fristående konsult.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Johan Larson är byggarbetsmiljösamordnare BAS-P. BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö under byggskedet.

Sakkunnig tillgänglighet TIL-2

Nina Kiiskinen är certifierad sakkunnig i tillgänlighet TIL-2. Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda.